WERSJA PŁYWAJĄCA SYSTEMU ASEKO

W skład systemu wchodzą rurociągi nośne (6) z dyfuzorami (5) , odpowiednio wyważone dla zrównoważenia sił wyporu wody. Każdy rurociąg nośny jest zawieszony za pomocą dwóch sztywnych rurociągów (7) na pustym pływaku (8) . Pływaki ułożone są na powierzchni wody w ciągach liniowych. W poszczególnych ciągach pływaki są wzajemnie połączone i podłączone do rozdzielacza powietrza poza zbiornikiem za pomocą elastycznego węża (4). Ciągi napowietrzające mogą być zasilane powietrzem z jednej lub z dwóch stron w zależności od długości i ilości dyfuzorów na ciągu. Rozdzielacz powietrza jest wyposażony w boczne odejście dla każdego ciągu napowietrzającego , z zaworem odcinającym (3). Powietrze do rurociągów nośnych doprowadzane jest przez zawór odcinający , przewód elastyczny (4) , puste przestrzenie pływaków (8) i rurociągi zawieszone (7). Zawór odcinający służy do odcięcia dopływu powietrza do ciągu napowietrzającego.

Każdy rurociąg nośny wyposażony jest w instalację do usuwania skondensowanej wody z układu. Od zaworu odwadniającego (9) umieszczonego w górnej części pływaka (8) , poprowadzony jest wewnątrz rurociągu zawieszonego (7) niezależny wąż odwadniający , aż do dolnej przestrzeni rurociągu nośnego. Po otworzeniu zaworu odwadniającego w trakcie pracy systemu skondensowana woda zostaje wytłoczona z rurociągu nośnego ciśnieniem sprężonego powietrza w układzie. Podczas pracy systemu w wyniku intensywnej dyfuzji drobnych pęcherzyków powietrza w wodzie dochodzi do zwiększenia objętości wody i zwiększenia jej poziomu w obrębie pływaka. Pod wpływem nierównomiernego rozprzestrzeniania się drobnych pęcherzyków powstają różnice w poziomach wody po obu stronach pływaka. Różnica ta wywołuje ruchy pływaka w kierunku niższego poziomu. Do zjawiska tego dochodzi przy pływakach w całym ciągu napowietrzającym unoszącym rurociągi nośne z dyfuzorami wywołując jego tzw. falowanie. Do ograniczenia ruchu ciągów napowietrzających służy lina ograniczająca (2) , przymocowana do wszystkich pływaków w ciągu a na przeciwległych końcach zbiornika przypęta do specjalnej konsoli (1).
Po dojściu ciągu napowietrzającego do skrajnego położenia , pod wpływem sił bezwładności dochodzi do odchylenia rurociągów nośnych od osi pływaków , a tym samym do wzrostu poziomu wody po stronie odchylenia. Pływaki w całym ciągu zaczynają poruszać się w kierunku przeciwnym do skrajnego wychylenia. Taki ruch ciągów napowietrzających (od jednego do drugiego skrajnego położenia) powtarza się nieustannie , bez wzajemnego oddziaływania poszczególnych ciągów.

Wersja pływająca przeznaczona jest przede wszystkim do zbiorników ziemnych bez utwardzonego dna np. stawów doczyszczających , stawów rybnych , zbiorników zaporowych itp. Z powodzeniem może być również stosowana w typowych zbiornikach betonowych , a szczególnie w tych zbiornikach , których kształt dna i rozmiary nie pozwalają na instalowanie systemu napowietrzania na ich dnie.

Montaż pływającej wersji systemu napowietrzania przeprowadza się w napełnionych wodą zbiornikach. Głębokość zanurzenia dyfuzorów określona jest długością zawieszonych na pływakach rurociągów powietrznych. Poszczególne nośne rurociągi można wyciągać i ponownie wprowadzać do zbiornika (do celów kontrolnych lub ewentualnej naprawy) bez odstawiania z pracy i opróżniania zbiornika.
Wyjmowanie przeprowadza się ręcznie z łódki (przez 2 pracowników). Dzięki ruchom ciągów napowietrzających między skrajnymi położeniami osiąga się cało-powierzchniowe napowietrzanie zbiornika i wymieszanie jego zawartości.